Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Cuidem la qualitat amb tots els sentits

Procedència animal
Vedella

En el cas de la vedella treballem amb dues línies de producció. D'una banda, amb els pagesos de la zona; productors de tota la vida amb qui tenim un tracte directe, sense intermediaris, que fa que puguem escollir les vedelles que més ens interessin.

Per altra banda, també treballem amb vedelles amb els Certificat de Q de Qualitat, segell atorgat per la Generalitat de Catalunya que garanteix el bon desenvolupament del procés de cria dels vedells i que posteriorment queda reflectit a la carn.

Amb els dos casos treballem amb femelles de menys d’un any la qual cosa ens garanteix una qualitat per als nostres clients.

Corder

Treballem amb corders de la zona, ramaders de tota la vida, amb qui tenim tracte directe i, igualment que en el cas de la vedella, no hi ha intermediaris, la qual cosa fa que poguem escollir els corders que més ens interessin i que siguin de més qualitat.

Porc

Distribuïm i treballem amb porc del país, de la plana de Lleida. De la mateixa manera que passa amb el corder i la vedella, el tracte és amb el ramader. Les races amb les quals treballem són Landrace i Petrein i en tots dos casos són mascles castrats, que segons la nostra filosofia és una carn molt més compacta i saborosa.

El porcs provenen d’una explotació certificada amb el segell de qualitat “Calitax” que garanteix el control de la traçabilitat i, a nosaltres i als nostres clients, la qualitat de la matèria prima.

Etiquetatge

En el nostre procés de producció tenim implantat un sistema d'envasat al buit, la qual cosa ens permet la millor conservació a curt termini i millor presentació i servei als clients de venda al detall.

Tots els envasats surten degudament etiquetats amb les dades corresponents, i amb l’objectiu de donar un servei al client, s’hi pot introduir a l’etiquetatge, el pes, el preu desitjat i el seu codi de barres.

Traçabilitat

Control del camp fins al client amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat i seguretat alimentària per als nostres clients, a Carns Bastús treballem la traçabilitat des dels nostres ramaders fins que el producte es distribueix als nostres clients.

Mitjançant un programa informàtic en qualsevol moment es pot saber la procedència de l’animal i les dades de referència i, en el cas dels productes elaborats, quines matèries primes s’han utilitzat en el procés d’elaboració.

Control

A més a més del control que ens realitza la Generalitat de Catalunya amb els veterinaris de l’Agència Catalana de la Salut, a Bastús Carns Pobla treballem amb un laboratori d’anàlisi privat el qual ens realitza anàlisis de l’empresa per garantir la seguretat alimentària per als nostres clients.

Per tal de poder distribuir i comercialitzar la carn de vedella amb la marca Q de Qualitat també tenim un major control i certificació externa.

Open chat